Lausunnot ja kannanotot

Lausunnot ja kannanotot

SEY antaa asiantuntevia lausuntoja ajankohtaisiin lakiuudistuksiin ynnä muihin eläinten hyvinvointia koskeviin päätöksiin. Tavoitteena on vaikuttaa muutoksiin siten, että eläinten hyvinvointi huomioidaan mahdollisimman hyvin kaikessa eläimiin vaikuttavassa lainsäädännössä ja politiikassa.

Monissa tapauksissa viranomaiset itse pyytävät SEYn kantaa käsiteltävänä olevaan asiaan. SEY antaa lausuntoja myös oma-aloitteisesti katsoessaan sen tarpeelliseksi. Kirjallisten lausuntojen lisäksi SEY käy säännöllisesti suullisesti kuultavana esimerkiksi eduskunnan käsitellessä eläinsuojeluteemoja.

SEYn antamat lausunnot ovat nähtävissä alla.

2019

Lausunto yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta

Lausunto eläinten hyvinvointikorvausten sitoumusehdoista

Lausunto lampaiden suojelua koskevan asetuksen muuttamisesta

Lausunto suden kannanhoitoon

Eläinjärjestöjen tavoitteet vuoden 2019 hallitusneuvotteluihin ja hallitusohjelmaan

Lausunto eläinten verkkokaupan rajoittamisesta

SEYn linjaus eläinkaupoista

Lausunto hallintasuunnitelmasta haitallisten vieraslajien torjumiseksi

Lausunto hevostalouden perustutkinnon perusteiden uudistamisesta

Lausunto luonnoksesta metsästysasetuksen muuttamiseksi

Lausunto tarkemmista säännöksistä liittyen vieraslajilintujen ja -nisäkkäiden pyyntivälineisiin ja -menetelmiin

Lausunto luonnoksesta vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategiaksi

Lausunto vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun lain ja metsästyslain muuttamisesta (lisäys lausuntoon)

2018

Lausunto eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehdoista

SEYn linjaus haitallisista vieraslajeista

Lausunto hyvinvointikorvauksista

Lausunto laista eläinten hyvinvoinnista

Lausunto maatalousalan ammattitutkinnon ja maatalousalan erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksista

Lausunto elintarvikelaista

Lausunto eläintenhoidon ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon
perusteiden luonnoksista

Lausunto ns. broileridirektiivin soveltamisesta ja sen vaikutuksista kanojen suojeluun 

SEYn linjaus metsästyksestä ja metsästysturismista

Lausunto lakiin eläinten hyvinvoinnista

2017

Lausunto muutoksista eläinten hyvinvointikorvaukseen

Lausunto eläinlääkintäautojen verotuksesta

Lausunto eläinsuojelulainsäädännön rikkomisen seurausten heikentämisestä

Lausunto hevostalouden ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteista

Lausunto sikojen ulkoilun rajoittamisesta afrikkalaisen sikaruton ehkäisemiseksi

Lausunto tuotantoeläinten pitäjien pätevyysvaatimusten ja velvollisuuksien muuttamisesta

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sikojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SEYn linjaus susista

2016

SEYn linjaus luonnonvaraisista eläimistä

Eettiset ohjeet luonnonvaraisten eläinten hoitamisesta

Lausunto ruokapoliittisesta selonteosta

Lausunto metsästysasetuksen muutoksesta

Lausunto valtioneuvoston periaatepäätöksestä ympäristön kannalta hyvien viljelytapojen ja eläinten hyvinvointia sekä elintarviketurvallisuutta edistävien tuotanto-olosuhteiden edistämisestä julkisissa elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissa

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista

2015

SEYn linjaus eläinten käytöstä ruoantuotannossa

Lausunto hallituksen esitykseksi laeiksi vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta ja luonnonsuojelulain muuttamisesta

Lausunto maa- ja metsätalousvaliokunnalle kalastuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

2014

SEYn linjaus: hevoset ja ponit

Lausunto tuettavaa rakentamista koskevista turkistarhausrakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista

Lausunto tilasiemennyksen tutkinnosta

Lausunto seminologin ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta

Lausunto hevostalouden perustutkinnosta

Lausunto maatalousalan perustutkinnosta

Nimeämisesitys Manner-Suomen kehittämisohjelmaan

2013

Lausunto luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta ja elintarvikelain muuttamisesta

Lausunto teatteri- ja orkesterilain muuttamisesta koskemaan sirkustaidetta

Lausunto hevosten suojelusta annetun asetuksen muuttamisesta

Lausunto eläinsuojelulain ja rikoslain muuttamisesta

2012

Lausunto metsästyslain muuttamisesta

SEYn näkemys susista uhkana koirille

Lausunto luonnoksesta metsästyslain muuttamiseksi

Lausunto asetuksesta sikojen suojelusta

Lausunto eläinsuojelulain kokonaisuudistuksesta

2011

SEYn kanta kissojen ulkoilusta valvomatta taajama-alueilla

SEYn kanta villiintyneistä kissoista

SEYn kannanotto kissojen sterilisaatiosta

SEYn kannanotto turkistuotantoon

SEYn lausunto ehdotuksesta kansalliseksi vieraslajistrategiaksi

2010

SEYn ehdotus seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan toiminnan tavoitteiksi

SEYn lausunto rikoslain muuttamisesta ja eläintenpitokieltorekisteristä

Säädösmuutosehdotus sähköpannan kieltämiseksi

Ehdotus kennelliiton yleiseksi jalostusstrategiaksi

2009

Lausunto tarkastamattoman lampaan lihan suoramyynnin sallimisesta poronhoitoalueella

Lausunto työryhmämietinnöstä eläinsuojelurikosten seuraamusten tehostamiseksi

Lausunto metsästysasetuksen muuttamiseksi (ns. Citykanilausunto)

Lausunto koe-eläindirektiivistä

Kirjallinen kannanotto lemmikkieläinten hyvinvointiin

Lausunto eläinlääkintähuoltolaista

Lausunto ehdotuksesta geenitekniikkastrategiaksi

2008

Lausunto tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta

Lausunto eläinlääkintähuoltolaista

SEYn esitys viljeltävien kalojen pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista

Lausunto hevosen nivelensisäisen kortisoni-injektion varoajasta

Lausunto teurastusasetuksesta

2007

Lausunto asetusluonnoksista/Eläinten hyvinvointituki vuosina 2008-2013

Lausunto selvityksestä eri vaihtoehdoista hevosten teurastamisen järjestämiseksi

2006

Lausunto tuotantoeläinten hyvinvointistrategiasta

Lausunto opetusministeriön maatilatalouden koulutuksen kehittämisstrategiasta

Lausunto uudesta rehulaista

Lausunto luonnoksesta koe-eläintoiminta-asetukseksi

2005

Lausunto ehdotuksesta koe-eläinlaiksi

Lausunto EU:n suorien tukien täydentävistä ehdoista: Viljelijäopas

 

 

Tilaa SEYn Kirjekyyhky-uutiskirje